Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden trainingen Loving Nature
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten zoals cursussen, trainingen, opleidingen, workshops of anderszins, door Loving Nature, aangeboden, verder in deze voorwaarden allen gezamenlijk aan te duiden als ”Trainingen”.
2. Deze voorwaarden zijn algemeen. Voor verschillende trainingen kunnen aanvullende regels van toepassing zijn die op het aanmeldingsformulier zichtbaar zijn en genoemd worden in de informatie over deze trainingen, schriftelijk of op de website.
3. Mochten er afwijkende overeenkomsten gesloten worden tussen Loving Nature en de deelnemer, dan zijn deze geldig na schriftelijke bevestiging door Loving Nature.
4. Het aanbod van trainingen van Loving Nature, waaronder prijzen, tijden, roosters, programma’s is vrijblijvend en kan onderhevig zijn aan veranderingen.
5. Aanmelden
Aanmelden voor trainingen gebeurt door het invullen van het inschrijfformulier op de website van Loving Nature. Binnen 7 dagen na aanmelding kan deelnemer zonder opgaaf van redenen de deelname annuleren. Deelname is pas definitief nadat Loving Nature deze hetzij schriftelijk dan wel via email aan deelnemer bevestigd heeft. Voor trainingen in het buitenland geldt daarnaast dat deelname pas definitief is na betaling van een aanbetaling door de deelnemer. Deze is 25 % van de trainingsprijs met een minimum van € 500,-
6. Toelating tot trainingen gebeurt in volgorde van aanmelding. Loving Nature heeft het recht om deelnemers de toegang tot de lessen te weigeren indien dit voor het persoonlijke of groepsproces of anderszins van belang is.
7. Het doorgang vinden van aangekondigde trainingen is er steeds afhankelijk van of zich daarvoor voldoende deelnemers hebben aangemeld, zulks altijd naar inzicht en beoordeling van Loving Nature. Uiterlijk een week voor de geplande aanvangsdatum van de training ontvangt de deelnemer bericht van Loving Nature over al dan niet doorgang vinden van die training. Voor trainingen in het buitenland geldt dat uiterlijk één (1) maand voor de geplande aanvangsdatum van de training de deelnemer bericht ontvangt over het al dan niet doorgaan van de training.
8. Kosten en betalingen
De prijs van Trainingen staat op de website en bij het inschrijfformulier vermeldt en is op aanvraag verkrijgbaar. Gepubliceerde prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen. De reiskosten van de woon- of verblijfplaats van de deelnemer naar de trainingslocatie en vice versa, en de verblijfskosten tijdens de Trainingen komen geheel voor rekening van de deelnemer, tenzij anders vermeldt in de deelnamebevestiging van de Trainingen door Loving Nature. De deelnemer, dan wel diens opdrachtgever, dient 30 dagen voor
aanvang van de Trainingen de factuur te hebben voldaan. Het staat Loving Nature vrij een deelnemer, van wie het factuurbedrag behorende bij de Trainingen niet is voldaan, van deelname uit te sluiten. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt worden met betrekking tot de invordering van het door deelnemer of opdrachtgever verschuldigde of niet tijdig betaalde bedrag, zijn voor rekening van de deelnemer of opdrachtgever.
Betalingen kunnen worden gedaan op rekeningnummer NL 50 TRIO 01976.000.69 t.n.v. Loving Nature te Bunnik, onder vermelding van het factuurnummer.
9. Annulering
Annulering met betrekking tot trainingen in Nederland:
Eerder gedane aanmeldingen voor trainingen kunnen door de deelnemer tot vier weken voor de geplande aanvangsdatum worden teruggetrokken zonder dat in verband daarmee enig bedrag aan Loving Nature verschuldigd zal worden. De ontvangstdatum van de annulering is hierin bepalend. Wanneer de deelnemer zijn aanmelding voor de training schriftelijk terugtrekt binnen vier weken voor de geplande aanvangsdatum van die training, dan is de deelnemer het gehele cursusbedrag voor die training aan
Loving Nature verschuldigd. Wanneer de deelnemer de training wil afbreken nadat de training inmiddels zal zijn aangevangen, dan is de deelnemer tevens het volledige trainingsprijs aan Loving Nature verschuldigd. De in deze alinea bedoelde bedragen zullen ineens opeisbaar zijn. Wanneer een deelnemer een gedeelte van de Trainingen om welke reden ook, niet aanwezig kan zijn, is er geen (gedeeltelijke of gehele) restitutie van de trainingsprijs.
Annulering met betrekking tot trainingen in het buitenland
Bij annulering tot 10 weken voor aanvang van de geplande aanvangsdatum van de training de aanbetaling (25 % van de trainingsprijs met een minimum van €500,00) Bij annulering tussen 10 en 8 weken voor aanvang van de geplande aanvangsdatum van de training 35% van de trainingsprijs
Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de geplande aanvangsdatum van de training 50% van de trainingsprijs
Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de geplande aanvangsdatum van de training 100% van de trainingsprijs
Wanneer de deelnemer de training wil afbreken nadat de training inmiddels zal zijn aangevangen, dan is de deelnemer tevens het volledige trainingsprijs aan Loving Nature verschuldigd. De in deze alinea bedoelde bedragen zullen ineens opeisbaar zijn. Wanneer een deelnemer een gedeelte van de Trainingen om welke reden ook, niet aanwezig kan zijn, is er geen (gedeeltelijke of gehele) restitutie van de trainingsprijs.
10. Indien Loving Nature door de wanbetaling van de deelnemer genoodzaakt is haar vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening komen van de deelnemer en door Loving Nature deze kunnen worden verhaald.
11. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt zal hij/zij geacht worden in verzuim te zijn zonder dat een aanmaning vereist is en wordt aan Loving Nature over de verschuldigde bedragen een rente ad 4% per maand berekend, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigd bedrag.
12. Indien Loving Nature besluit een training tussentijds of voortijdig te beëindigen, zal over reeds plaatsgevonden activiteiten geen teruggave van gedane betalingen door deelnemer plaatsvinden. Eventueel vooruit betaald cursusgeld zal zo spoedig mogelijk terug betaald worden aan de deelnemer.
13. Ingeval van tussentijds of voortijdig beëindigen van de training of het programma door Loving Nature blijft de deelnemer onverminderd het lesgeld verschuldigd over reeds aangeboden activiteiten binnen de cursus, ook als de deelnemer geen gebruik heeft gemaakt van deze activiteiten.
14. Bij afwezigheid van de docent zal vervanging worden gezocht of een andere passende oplossing worden aangeboden.
15. De directie sluit alle vormen van aansprakelijkheid uit van elke vorm van schade (psychisch, emotioneel, fysiek alsook materieel) opgedaan voor, tijdens, na en ten gevolge van de gevolgde training of opleiding.
16. Vertrouwelijk.
Alle informatie door de deelnemer aan Loving Nature verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld.
17. Het lesmateriaal van Loving Nature is en blijft het eigendom van Loving Nature. Niets van de inhoud van de lessen mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van Loving Nature.
18. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Loving Nature is het Nederlands recht van toepassing.